تجمع اعتراضی دانشجویان نسبت به دعوت مدیریت دانشگاه از هاشمی رفسنجانی / آرامش دانشگاه را قربانی سیاسی