برای تحقق تئوری قدرت دریایی هیچ تذکر خارجی را نمی‌پذیریم