مجلس ادعاها در خصوص آلایندگی بنزین پتروشیمی را رد کرد، ابتکار همچنان مدعی است