حضور شش بوکسور ایران در جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی