برگزاری هفتاد و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه