در هر تخصصی که داریم وارد شویم/ عالم به همه مسائل شهری نیستیم