پیش نویس ضوابط کاری ماماها باید مورد توجه سازمان های بیمه گر قرار گیرد