کی‌روش: امیدوارم در اولین فرصت سفری به مشهد مقدس داشته باشم