نماینده مجلس: اراده دولت و مجلس حل مسائل و مشکلات فرهنگیان است