مرتضی بانک: دولت قبل کینه و عداوت را پشتوانه خود قرار داد/رسانه ملی ساز دیگری می‌زند