برگزاری نشست ۱۰۰۰ نفری «لبیک یا خامنه ای» در خوزستان