مطالبات اعراب از آمریکا در قبال توافق هسته‌ای با ایران/الگوی ژاپن