تعهدات اپراتورها برای مجوزهای جدید ارتباطی تصويب شد