اظهارات پدیده جدید استقلال: انتظار نداشتم قلعه نویی مرا فیکس بازی دهد