پول به حساب واریز شد و بازی پرسپولیس - بنیادکار رایگان شد