معلمان و نیروهای عقیدتی-سیاسی سپاه ادامه دهنده راه پیامبران (ص)هستند