جذب مشاركت های خیرین اولویت كاری بهزیستی خراسان شمالی است