رئیس ستاد عراق در وزارت خارجه: آمریکا به دنبال تبدیل عراق به 3 کشور است