اگر محتوای مذاکرات عزتمندانه است چه باک از انتشار جزئیات؟