سرمربی قزاقستان به خاطر ندانستن زبان انگلیسی در نشست خبری حاضر نشد!