تبریک دستگاه دیپلماتیک‌ به وزیر آل سعود ‌به مصلحت کشور است؟