ظرفیت فرش دستباف کهگیلویه وبویراحمددرتولیدواشتغال مغفول مانده است