نگرانی کارگران از وضعیت تولیدگلستان/تعداد بیکاران روبه افزایش است