بنیادکار برای مسابقه با سرخپوشان با 27 نفر به تهران می آید