رئیس جهمور به ایجاد همدلی و هم زبانی بیشتر بین مسئولان و ملت بپردازد