بنیادکار فهرست 27 نفره خود را به باشگاه پرسپولیس ارسال کرد