مجتبی مطهری: امام هیچ‌وقت تحت تاثیر آقای هاشمی نبود