عوامل نتیجه نگرفتن استقلال در این فصل/ افشارزاده مقصر اصلی است؟