مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان: تبعیض بین معلمان و سایر اقشار جامعه بایدبرطرف شود