تمامی دستگاهها مکلف به اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران هستند