فرماندار شاهرود: معرفی محصول کشاورزی برای صادرات ضروری است