قدرت سیاسی ایران در مذاکرات 5+1 برای جامعه جهانی مسلم شد