مرادی: آدرس‌های غلط از داخل و سوءاستفاده اعراب باعث سردی رابطه با آیان شد/ جام نامجو را احیا می‌کنم