قاليبافان بيمه‌شده از خدمات مستمري و درمان برخوردار مي‌شوند