آمريکا و شرکايش طرحي برنامه‌ريزي شده براي تجزيه سوريه، عراق و يمن دارند