سانترفیوژهای نسل جدید بعد از ۱۳ سال در اختیار ایران قرار خواهد گرفت