انتقاد از تدوام توهمات مزمن عربستان در یمن/عربستان نمی تواند به جای ملت یمن تصمیم بگیرد