مهلت ۲ هفته‌ای حجتی برای توضیح درباره بوفالوی هندی