هفته نامه زردکوه از بهره نگرفتن مناسب از ظرفیت شخصیت های استان انتقاد کرد