سربازان نیروی دریایی برای تحقق تئوری قدرت دریایی هیچ تذکر خارجی را نمی پذیرند