ضرورت تقویت بعد خدمتگزاری در ستاد اجرایی فرمان امام/زینتی که باید نام امام(ره) را داشته باشد در ستاد ش