صلیب سرخ از افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان ...