انعقاد تفاهم نامه دوجانبه بين وزارت کار و اتاق اصناف