پدرم هرگز سجاده نداشت/ مادرم از شاهزاده‌های قاجار بود/ از ناسزا و نفرین دیگران بسيار ناراحت می‌شد