امید است روحانی جهت برخورد با ضاربان شیراز دستور ویژه صادر کند