صلیب سرخ: تلفات غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافته است