راهکارهای جلوگیری از معوق شدن تسهیلات بانکی، کتاب شد