مراسم معارفه فاطمه هاشمی در فدراسیون ورزش بیماران خاص