اظهارات مدیرعامل مخابرات تهران در خصوص همدلی و همزبانی برای ارایه خدمات بهتر با استفاده از منابع موج