وجود ۷ هزار و ۸۰۰ نشریه مکتوب و الکترونیک دارای مجوز